Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือ 7 หน่วยงาน บูรณาการสร้างความเข้มแข็ง
ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บูรณาการร่วมกับ 7 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่สนับสนุนด้าน
วิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบ
การเงินแก่สหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายผู้ทำบัญชี
สหกรณ์ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชี
สหกรณ์ ทั้งการจัดทำบัญชีด้วยมือและจัดทำบัญชี
ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี และผลักดันด้านบุคลากรให้
สหกรณ์มีผู้ทำบัญชี รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำบัญชี
และงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
"สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้”
     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 7 หน่วย
งาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์
ขนาดเล็กที่ไม่ได้จัดจ้างผู้ทำบัญชีหรือมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชี หรือมอบหมายกรรมการจัดทำ
บัญชี แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ทำให้มีสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการ
เงินไม่ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์และไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้
     ดังนั้น ทั้ง 7 หน่วยงาน จึงได้ประสานความร่วมมือให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมาร่วม
กันสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ได้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้
โดยใช้พื้นที่ทำการสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง การอบรมพัฒนา และชุมนุมสหกรณ์และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมกำหนดหลักสูตรการจัดทำบัญชีละงบการเงินของสหกรณ์ และระบบการควบคุมภายใน ให้การ
สนับสนุนด้านวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิก
เครือข่ายผู้ทำบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ทั้งการจัดทำบัญชี
ด้วยมือและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี และผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชี
รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสหกรณ์จัดทำบัญชี
และงบการเงินได้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานต่อไป
    "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนับสนุนและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชี ปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการ
วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้ รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดทำ
บัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส มีคุณภาพ น่า
เชื่อถือ เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional