Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6       เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เพื่อรับฟัง
  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี รักษาการ
  ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้า
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ
  บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2
  โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
      พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์
  แห่งแรกของประเทศไทย และตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ
  จำกัด
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และได้พบปะ
  ครูบัญชีแปลงใหญ่ในพื้นที่ของสหกรณ์ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional