Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกแนวปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน

 

    นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล และกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและตามที่ นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด นอกจากนั้น
ในกรณีสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ยังมีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ดังกล่าว จึงได้ออก
แนวปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ โดย
มุ่งเน้นให้สหกรณ์มีการจัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมทั้งให้ประเด็นหรือข้อสังเกตที่อาจเกิดขึ้นหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมั่นคงของ
สหกรณ์ในอนาคตเพื่อเตือนภัยให้กับสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์
สามารถเตรียมการป้องกันหรือวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้ล่วง
หน้า ทั้งนี้ แนวปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ
    กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและความเสี่ยง ป็นการตรวจสอบและประเมิน
มาตรฐานการบัญชีสหกรณ์แบบ Off-site Supervision โดยให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ดำเนินการวิเคราะห์สหกรณ์ที่ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทุกแห่ง
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยเข้า
ตรวจสอบสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดังนี้
     1) สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เข้าตรวจสอบทุกสหกรณ์
     2) สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท พิจารณาเข้าตรวจสอบเฉพาะสหกรณ์ที่มี
ความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและความเสี่ยงจากกิจกรรมที่ 1 หรือมีข้อสังเกต
จากรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดความเสี่ยงทางการเงิน
การบัญชี
    กิจกรรมที่ ๓ ตรวจสอบสหกรณ์ที่มีข้อร้องเรียนหรือมีข่าวออกสื่อต่างๆ โดยให้เข้า
ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ทันทีที่ได้ทราบข้อร้องเรียนหรือมีข่าว 
    "การตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้าน
เงินการบัญชี และการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถเข้า
ไปดูรายละเอียดแนวปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ www.cad.go.th” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional