Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำ
กิจกรรม "ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย” มอบสิ่งของปัจจัยที่จำเป็น
แก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน
35 ครัวเรือน ภายใต้โครงการ "เกษตรอาสา ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบ
อุทกภัยหลังน้ำลด” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งจัดโดย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่
สาธารณประโยชน์ของชุมชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเพื่อให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร รวมทั้ง ให้คำปรึกษาการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร
ณ หมู่ที่ 5 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional