Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561รุ่นที่ 3      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 3
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัย
สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง ศักยภาพในการวางแนวทาง และกำหนดวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละสหกรณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ได้
โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
และเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
1, 2, 3, 4 และ 5 จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม 1-2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional