Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



อตส.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561



     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2561”
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ตลอดจนข้าราชการผู้ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่จะถือใช้ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผล
ให้งานสอบบัญชีสหกรณ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือแก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคล
ทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม
การประชุม รวม 400 คน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional