Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
นักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์

พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ และนวัตกรรม
เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า Smart 4M โดยมีนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
กล่าวต้อนรับ 
      ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการใช้ข้อมูลในการ
บริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี เข้าใจใน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional