Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน”        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการ
   กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมกับ
   นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติ ใน
   พระบรมราชินูปถัมภ์
จัดทำโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”
โดยสอนแนะ
   การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษา
   ปีที่ 4 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 250 คน ซึ่งโรงเรียนสุเหร่า
   ลำแขก เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี
   นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้
   มีการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการออม และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการ
   ประกวดอีกด้วย ณ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional