Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ความก้าวหน้าการขอ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวทาง
การจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. การขอปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น และเรื่องอื่นๆ
เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ณ ห้องประชุม 404
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional