Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
ประกาศ

ตามนโยบายอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CAD-CPA) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์
จึงขอเชิญชวนข้าราชการที่สนใจเข้าโครงการ ฯ กรอกแบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการฯ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งไปที่ ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง
ทาง E-mail : Expert@cad.go.th ทั้งนี้ ให้ข้าราชการที่สนใจตรวจสอบคุณสมบัติของตน
ตาม Link ของสภาวิชาชีพบัญชี http://eservice.fap.or.th/edu/edu_degree_list.php
 

หลักสูตรทีสภาวิชาชีพรับรอง

แบบสำรวจเข้าร่วมโครงการ CAD-CPA 

การสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผู้สอบบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional