Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเยาวชนทำบัญชี สร้างเงินออม
                          ในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”
 
 

        
        นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ที่มีอยู่ ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำ"บัญชี” ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือนำทางให้ผู้ทำบัญชี รู้จักคิด รู้จักจ่าย รู้จักออม และเกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ก่อเกิดแนวคิดพัฒนาอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย มีเงินออม ก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่กรมฯ ให้ความสำคัญและกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนนักเรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการบันทึกบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างและผลักดันให้เยาวชนนักเรียนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจดบันทึกบัญชีและเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน นำไปสู่การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการสอนแนะความรู้ด้านบัญชีให้แก่เยาวชน ในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” ซึ่งจัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำบัญชี พร้อมแจกสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานให้กับเยาวชนนักเรียน มีนิสัยรักการออมโดยผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการคิดคำนวณ รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงิน ซึ่งการออมโดยการจดบันทึกนี้ มีความสำคัญกับการสร้างฐานรากเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ทำให้เกิดความสามัคคี และความปรองดองภายในครอบครัว และชุมชนได้
      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนเกษม มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๘๓ คน โรงเรียนสุเหร่าลำแขก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๒๔๕ คน โรงเรียนสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๗๗ คน ร่วมด้วยโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวน ๒๔ คน รวม ๒๐๑ คน.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional