Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด              เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงาน
     ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
     ของสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด
ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4 โดยให้คำแนะนำ
     เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Smart 4m) ประกอบด้วย

     Smart Me แอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
     สามารถเข้าถึงการจดบันทึกบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ลงบัญชีได้รวดเร็ว
     ทันเหตุการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตามช่องทาง
     ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบน Smart Phone หรือ Tablet ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วย
     กระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี เพื่อช่วยให้รู้ตัวตน รู้รายรับ-รายจ่าย รู้จักวางแผน
     ทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพ
     ให้เกิดความมั่นคง และเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาสู่ 
     คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่า การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก
     และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

     Smart Member ที่ให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะการเงินของตัวเอง
     Smart Manage กรรมการสหกรณ์ใช้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์
     Smart Monitor สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามความ
     เคลื่อนไหว ความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ และทราบระดับการเฝ้าระวัง
     และเตือนภัยทางการเงินจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
โดยมีนายวิชัย
     คชพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด เป็นประธาน
     การประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional