Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จด”
ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สภาสตรี
แห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรู้จัดการจดบันทึก
บัญชีรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ลด ละ เลิกสิ่งฟุ่มเฟือย เกิดการออม
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 83 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงเรียนวัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional