Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้บริหาร กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย
 นายบุญเลิศ ใจดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เป็นผู้แทนกรมตรวจ
 บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม
 ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี
 2560
โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
 ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี
 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วม
 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
 ปวงชนชาวไทย พร้อมเปิดนิทรรศการ "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา”
 ภายใต้แนวคิดฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากผืนฟ้า นำไทยยั่งยืน
 โดย นำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องโครงการพระราชดำริฝนหลวงจาก 5
 พระอัจฉริยภาพ ผ่านระบบ AR Application การจำลองการปฏิบัติการฝนหลวง
 ผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) เห็นภาพเสมือนจริง 360 องศา นิทรรศการ
 โครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 และหน่วยงานร่วมบูรณาการ นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาด
 ตลอดจนร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ณ ลานอเนกประสงค์
 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional