Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติวเข้มการให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูล
ที่มีคุณค่า (Smart 4M) ยกระดับสหกรณ์มีระบบบริหารงานแบบ 4.0

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตร
ชัย สาริกัลยะ) ที่ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรเข้าสู่การเป็นไทย
แลนด์ 4.0 และมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มี
รายได้มั่นคงขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการ
เกษตร เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การ
เกษตรแบบสมัยใหม่ เน้นเรื่องการบริหารจัดการ
และการนำเทคโนโลยีมาใช้ สนองตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุค "ไทย
แลนด์ 4.0” โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา ผ่านกลไกประชารัฐ ในการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อ
สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนโดยทั่วไป โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำ
ระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ ได้สนองตามนโยบายโดยการขับเคลื่อนยุทธ
ศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงาน
สหกรณ์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยในปีงบประมาณ 2561
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์
ของกรมฯ พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้กำหนดไว้ คือ"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ” โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้โมเดล
นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Innovation for Valuable Information) เพื่อให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ สร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ใช้ในการ
บริหารงานและให้บริการแก่สมาชิกแบบ One Stop Service รวมทั้งยกระดับสหกรณ์สู่ CAD 4.0
ทั้งระบบ
     ทั้งนี้ กรมฯ ได้พัฒนาโปรแกรมชุด Smart 4M สำหรับการใช้ข้อมูลทางการเงินและการ
บัญชี รวมทั้งต่อยอดการใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประกอบด้วย Smart Me,
Smart Member,Smart Manage และ Smart Monitor ให้เกษตรกร สมาชิก กรรมการสหกรณ์
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)
สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561
ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า
ไปใช้งาน และสามารถนำไปถ่ายทอด แนะนำ และติดตั้งเพื่อให้บริการแก่สหกรณ์ กรรมการ
สมาชิก และบุคคลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ยกระดับสหกรณ์ด้วยระบบการเงินการบัญชีที่มีมาตรฐาน พร้อมขับ
เคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0ได้อย่างเป็นรูปธรรม.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional