Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2561
 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นสร้าง
ความแข็งแกร่ง ด้านการเงินการบัญชีแก่
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร หนุนเกษตรกร
ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น พัฒนาศักยภาพผู้
สอบบัญชีให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อม
พัฒนาองค์กรและบุคลากรเท่าทันยุค 4.0

          นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อสหกรณ์
สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนโดยทั่วไป โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำระบบบัญชี
ไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง ควบคู่กับการสนับสนุนให้เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการทำบัญชีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน
ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังคงวางเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานที่
มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ตาม
วิสัยทัศน์ของกรมฯ พ.ศ.2560-2564 ที่ได้กำหนดไว้ คือ"ภายในปี 2564สหกรณ์และเกษตรกรมี
ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ”
          ขณะเดียวกัน กรมฯ ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2561 จะมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนด
ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ โดยในด้านบุคลากร ต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ สามารถเป็น Smart Officer ได้ โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ในการเข้าไปตรวจสอบสหกรณ์แต่ล
ะแห่งอย่างรู้เท่าทัน รองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่มีหลากหลายและมีความซับซ้อนในระบบ
สหกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยทำให้ระบบบัญชีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ เกิดความ
โปร่งใส และมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล อีกด้านคือ การดำเนินงานขององค์กร ที่จำ
เป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้
กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น สามารถนำ
ข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนในการดำเนินชีวิตวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น และนำไป
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวต่อไป
          "การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสมาชิก จึงขอ
เน้นย้ำให้สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท พึงระลึกว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ถือเป็นความรับผิด
ชอบร่วมกัน สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ โดยร่วมตรวจสอบการดำเนินการ
ของสหกรณ์ ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และพัฒนาสหกรณ์
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเรียนรู้การทำบัญชี สามารถแจ้ง
เกษตรตำบลซึ่งอยู่ใกล้ชิดในพื้นที่มากที่สุดได้ ซึ่งกรมฯ ก็จะดำเนินการจัดหาครูบัญชีเข้าไปสอน
การทำบัญชีให้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional