Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1     เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ที่มีประเด็นน่าสนใจ อาทิ
แผนงาน/โครงการ ปี 2560 Road Map ปี 2561 การวางระบบบัญชีด้วย
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ผลการปฏิบัติงานด้าน
การสอบบัญชีปีงบประมาณ 2560 พัฒนาการทางการบัญชีจาก Manual
สู่ CAD 4.0 กรอบเป้าหมายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 การขับเคลื่อน
ภารกิจ ปี 2561 และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็นต้น โดยมี
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1 พระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional