Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รมว.กษ. เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและแสดง
ผลงานเชิงนวัตกรรม"Thailand Smart Cooperative 2017”
เพื่อนำเสนอ
การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสหกรณ์ เพิ่มศักยภาพ
ของสหกรณ์และเกษตรกรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงรุก พร้อมมอบ
รางวัลแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ครูบัญชี และเกษตรกร ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานให้
ประสบความสำเร็จ รวม 14 ประเภท โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมผลงานการ
พัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนา
องค์กรและผู้รับบริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional