Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ลงนาม MOU โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน
ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา
บุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้จัดทำบัญชี
และงบการเงินได้ โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายสุภาพ
จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จำกัด นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จำกัด นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์
บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯเกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional