Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.ระยอง เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข
  ให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีนายสุรศักดิ์
  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
  ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้ ทรงมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองแก่ประชาชน
  จำนวน 15 ชุด และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งทรงปลูกต้นไม้
  ปล่อยพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
          ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ได้ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้ง
  สอนแนะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
  ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
  ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ ณ อนุสรณ์เรือหลวงประแสร์
  หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional