Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาท
การเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในการปฐมนิเทศหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นหัวหน้าสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายและภารกิจของกรมฯ ได้บรรลุตามเป้าหมาย


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional