Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการ หนุนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการ หนุนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
 

                     

     นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจสำคัญในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบัน
เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย
ในปี 2560 เป็นปีแรกที่ใช้โมเดลนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณ
ค่า"Innovation for Valuable Information”ให้สามารถนำข้อมูล
มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนสหกรณ์และเกษตรกร
ให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตอบสนองนโยบายรัฐและเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้
ความสำคัญในการพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นกล
ไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสามารถลด หรือ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องได้ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก อีกทั้ง
ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นผู้ทำ
หน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจ
สอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบกิจการให้
มีคุณภาพและสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ อาทิ การกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
โปร่งใสแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ทำให้ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดำเนินการให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่
สหกรณ์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้
รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมไปถึงการกำหนดลักษณะต้องห้าม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและสื่อการสอน ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ
บริหารจัดการสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จภายใต้ความโปร่งใส ซึ่งกรมฯ จะได้จัดอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลางและขั้นสูงต่อไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การตรวจสอบกิจการ สร้างผู้ตรวจสอบกิจการมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงคู่มือการตรวจ
สอบกิจการตามประเภทสหกรณ์และปรับเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่าง
ประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
     "การตรวจสอบกิจการเป็นกลไกถ่วงดุลอำนาจการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก”อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional