Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองนโยบายรมว.กษ.ขับเคลื่อนแนวคิดการยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร


 
    นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบนโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติ ตามแนวคิดเปรียบกระดาษ A4 เสมือนพื้นที่หรือทรัพยากรของประเทศไทย จำนวน 149 ล้านไร่ ที่มีจำกัด จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีจำกัดนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิตภัณฑ์ในประเทศมากขึ้น สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานสู่ 13 นโยบายหลัก (Agenda) และ Area โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้สินค้ามีคุณภาพ มีตลาดรองรับ สามารถลดต้นทุนได้ 20% เพิ่มผลผลิตได้ 20% เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางคือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงจัดให้มีการประชุมการเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดเพื่อยกระดับกระดาษ A4 สู่การปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference เพื่อชี้แจงถึงแผนการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย ยกกระดาษ A4 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมรับฟังนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานสนองตามนโยบาย
 
         อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเด็น คือ 1.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจุบันมี 882 ศูนย์ ซึ่งกรมฯ ได้เข้าดำเนินการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีและสร้างครูบัญชีประจำศูนย์ (เน้นเจ้าของ) ศูนย์ละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ โดยหวังผลสำเร็จให้เกษตรกรภายใต้ ศพก.สามารถจัดทำบัญชีได้ อย่างน้อย ศูนย์ละ 30 ราย 2.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกรมฯ มีภารกิจสำคัญใน 2 ส่วนคือ การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เป้าหมาย 600 แปลง เกษตรกร 96,379 ราย และการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการเข้าวางรูปแบบบัญชีและวางระบบการควบคุมภายใน สอนแนะการจัดทำบัญชี งบทดลอง แก่วิสาหกิจชุมชนใหม่ จำนวน 177 แห่ง และสอนการจัดทำงบการเงินและการใช้ข้อมูลทางการเงินแก่วิสาหกิจชุมชนเก่า 30 แห่ง3.) เกษตรอินทรีย์ โดยขับเคลื่อนการจัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพในพื้นที่ดำเนินการยโสธรโมเดล เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 4.) เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเข้าอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบจากกระทรวงฯ 2,750 ราย 5.) การยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยบัญชี มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
         "รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองเป็น Smart Officer เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพื่อให้สามารถนำนโยบายและเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งยกระดับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็น Smart Group ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผลสัมฤทธิ์” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional