Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.8 เข้าร่วมประชุมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7
ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสำคัญต่างๆ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี
งบประมาณ 2560 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ด้วยเครื่องมือแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri Map ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
และการลงตรวจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง (PIPO)
โดยมี
นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติหัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ระนอง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional