Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต
บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เพื่อทรงติดตามการดำเนินงาน
โครงการตามพระราชดำริ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยปัจจุบันโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดทำการสอนวิชาสหกรณ์
ขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และดำเนินการโครงการสหกรณ์
นักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักสหกรณ์ ส่งผลให้นักเรียนคิดเป็นและร่วมกันตัดสินใจ
เป็นหมู่คณะโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี
     ในโอกาสนี้ นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
พร้อมด้วยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

และข้าราชการในสังกัด กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และสรุปผลการดำเนินงานโครงการสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต รวมถึงภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional