Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          ลำดับแรกทีมส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน ขอสวัสดีปีใหม่ 2551 พร้อมกับการประมวลเหตุการณ์เตือนภัยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดปี 2550  โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

         เริ่มต้นพุทธศักราช 2550 อดีตบอกอนาคต ด้วยแนวโน้มปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการในรอบ 10 ปี ด้วย 1)อัตราจำนวนสมาชิกต่อสหกรณ์  2) อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร  3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้   4) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  อัตราหนี้สินต่อทุน และอัตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์  พร้อมแนะใช้ข้อมูลสหกรณ์เพื่อการบริหารงาน
         กุมภาพันธ์ 50  ต่อด้วย ออมเงินสร้างชีวิต...ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์เปรียบเทียบการออมเงินกับการก่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า มีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกมีหนี้พุ่งขึ้นเร็วกว่ารายได้ กระทบการออม พร้อมแนะการพึ่งตนเอง ประหยัด และไม่ประมาท มีวินัยทางการเงิน  ทำบัญชีรายคน

          มีนาคม 50 สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ ตลอด ปี 2549   ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทุกด้าน เศรษฐกิจภาคสหกรณ์โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง ธุรกิจ ผลกำไร ฐานะการเงินไม่น่าห่วง ทุนสหกรณ์สามารถรองรับหนี้ภายนอกได้ ระบบการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในชั้น 1-2 (ดี-ดีมาก) ร้อยละ 39.40  และ ชั้น 3 (พอใช้) ร้อยละ 27.86 

          เมษายน 50  ใช้อัตราส่วนทางการเงินสำคัญ 3 อัตรา คือ 1)ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร 2)ลูกหนี้ที่ชำระได้ตามกำหนด 3)ทุนสำรองต่อสินทรัพย์   จัดระดับการวิเคราะห์และการเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็น 4 ระดับ  1.เฝ้าระวังปกติ  2.เฝ้าระวังมากขึ้น  3.เฝ้าระวังเป็นพิเศษ  และ 4.เฝ้าระวังเป็นพิเศษเร่งด่วน ตามลำดับ

         พฤษภาคม 50  ต่อเนื่อง เมษายน 50  การเตรียมความพร้อมของผู้วิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จาก 4 ระดับ สู่การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ ในมุมมอง 6 มิติทางการเงิน  ด้วย  CAMELS ANALYSIS

         มิถุนายน 50 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ..ปัญหาวงจรเศรษฐกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นผลจากการก่อหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ ร้อยละ 23.47 การกู้เพื่อชำระหนี้สินเดิม ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญา เป็นหนี้ด้อยคุณภาพกว่า 20,000 ล้านบาท

         กรกฏาคม 50  ลำดับแรกเสนอ ทำไมต้องวิเคราะห์...การเงิน ชี้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลทางการเงิน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการเงิน ลำดับที่ 2 ธุรกิจซื้อ-ขายปุ๋ยล่วงหน้า (ตั๋วปุ๋ย) ห่วงโซ่ในระบบสหกรณ์ ที่เหล่าบรรดาสหกรณ์หันมานิยมทำธุรกิจนี้มากขึ้น และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกระบบสหกรณ์ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย หวั่นกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมแนะดำเนินงานตามวิถีแห่งสหกรณ์

        สิงหาคม 50  สหกรณ์ออมทรัพย์กับภาวะทางเศรษฐกิจ ในปี 2550 เป็นการนำกลยุทธ์ในการดูแล กำกับการให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ มาใช้เพื่อกอบกู้อุดมการณ์สหกรณ์ที่สำคัญ 4 ประการ          1) เศรษฐกิจพอเพียง  2) การพึ่งพาตนเอง  3) การออมทรัพย์  4) การกำกับหนี้สิน

        กันยายน 50 รายงานภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครึ่งแรก ปี 2550 ที่ยังสดใสท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ตุลาคม 50 ความสุขที่คุณดื่มได้ จำแนกการปฏิบัติ 3 ด้าน  1) การสร้างงานให้มีความสุข     2) การดูแลเงินให้เรียบร้อย 3) ดูแลบุคลากร (สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ) ให้มีความสุข
        พฤศจิกายน 50 สรุปผลการศึกษาการทำธุรกิจปุ๋ยของสหกรณ์ เน้นธุรกิจซื้อขายปุ๋ยล่วงหน้า(ตั๋วปุ๋ย) ของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ โดยยึดหลักสหกรณ์  ระบบบัญชีที่ชัดเจน และมีความโปร่งใส             
        ธันวาคม 50 ต่อเนื่อง พฤศจิกายน 50 เป็นการสะท้อนด้วยภาพการสร้างเครือข่ายโยงไยของการทำธุรกิจซื้อขายปุ๋ยล่วงหน้า (ตั๋วปุ๋ย) ของสหกรณ์ ให้เห็นเป็นขบวนการทั้งในและนอกระบบสหกรณ์          
         บทส่งท้าย ด้วยบทบาท ภารกิจ และหน้าที่สำคัญ ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล แนะนำและส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำทุกปี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเปรียบประดุจครู หรือ พี่เลี้ยง ที่มองเห็นกันมาอย่างยาวนานมากเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์จนถึงปัจจุบันกว่า 55 ปี ของการก่อตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่อนศตวรรษ ย่อมเกิดความผูกพัน ห่วงใย ที่ไม่อาจปฏิเสธความปรารถนาดีต่อขบวนการสหกรณ์ได้ ดังนั้นหากเห็นสิ่งใดไม่เกิดผลดีต่อสหกรณ์จะต้องคอยเตือนภัยแก่สหกรณ์เพื่อการเฝ้าระวัง พร้อมกับการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้เช่นกัน โดยในท้ายที่สุดอยากเห็นขบวนการสหกรณ์มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงสร้างที่พึ่งพาตัวเองได้ มีบรรยากาศการลงทุนที่นักลงทุนเริ่มลงทุนอย่างฉลาด ไม่ฟุ่มเฟือย โปร่งใส  สมาชิกรับได้ นำไปสู่อนาคตที่สามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้  สวัสดี ปี 2550 ด้วยความปารถนาดี พบกันอีกในปี 2551

เพยาว์  กิมปฐม : เรียบเรียง
มกราคม  2551

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 5326 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
38%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
63%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional