Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน


 
คู่มือ (เนื้อหาวิชา)
     ภาคผนวกวิชากฏหมาย ข้อบังคับ
          2.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542
          2.2 ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542
          2.3 ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชี พ.ศ. 2546
          2.4 คำแนะนำ กตส. เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชีเงินสดเกินบัญชี พ.ศ. 2546
          2.5 คำแนะนำ กตส. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544
          2.6 ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2546
          2.7 คำแนะนำ นทส. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547
          2.8 ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชี พ.ศ. 2546
          2.9 คำแนะนำ นทส. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ. 2547
          2.10 ระเบียบ นทส. ว่าด้วยสินทรัพย์ได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547
          2.11 คำแนะนำ นทส. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พ.ศ. 2547
          2.12 คำแนะนำ นทส. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ. 2547 
     1. บทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการ
     2. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
     3.1 ภาคผนวกการควบคุมภายใน
     3. การควบคุมภายใน
     4. การใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารงาน

หลักสูตรและแบบทดสอบ
     คำนำ
          - คำนำหลักสูตรกรรมการ
          - คำนำหลักสูตรกรรมการ
     ทดสอบความรู้ 
          - ทดสอบความรู้ก่อนอบรม (กรรมการพื้นฐาน)
          - ทดสอบความรู้ก่อนอบรม _กรรมการพื้นฐาน
          - ทดสอบความรู้หลังอบรม (กรรมการพื้นฐาน) 
          - ทดสอบความรู้หลังอบรม _กรรมการพื้นฐาน
     หลักสูตร 
          - หลักสูตรกรรมการพื้นฐาน 
          - หลักสูตรกรรมการพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional