Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
การมอบหมายงานสอบบัญชี


 
 
      นโยบายการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้
สนองนโยบายภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ โดยให้มีการมอบหมายงานสอบ
บัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติ
ไปทำหน้าที่กำกับ ดูแล การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์นอก
ภาคเกษตร
ให้ภาคเอกชน(สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ) ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้
     ปีงบประมาณ 2536 จัดทำ "โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” เพื่อกระจายงานสอบ
บัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้
สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้ ปีงบประมาณ 2542 จัดทำแผนปฏิบัติการปรับภาคราชการในสภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยลดทุน ดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ถึงเกณฑ์จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาค
เอกชนคือ สหกรณ์มี ทุนดำเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้สามารถ
จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้ เพื่อแบ่งเบาภาระ งานของผู้สอบบัญชีภาครัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
สหกรณ์ขนาดเล็กและ กลุ่มเกษตรกรที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ปีงบประมาณ 2548 ได้ขยายเป้าหมายการถ่ายโอน
งานสอบบัญชีให้เพิ่มมากขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทยอยปรับลด
ขนาดทุนดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่ถึงเกณฑ์จัด จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนลงเป็นทุนดำเนินงาน
ตั้งแต่ 90 ล้านบาท,70 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2549,2550 และ 2551 ตามลำดับ
ทั้งนี้สหกรณ์ที่จะจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้จะต้องมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้
ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2552
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีนโยบายที่จะขยายงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเกษตร ให้ผู้สอบบัญชีภาค
เอกชน โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการนำร่องพัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชี สหกรณ์ภาค
เกษตรให้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบว่าสหกรณ์ภาคเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมถ่ายโอนให้
ภาคเกษตรตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นได้ปรับหลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีโดยให้สหกรณ์
สหกรณ์ นอกภาคเกษตร ที่มีทุนดำเนินงานต่ำกว่า 50 ล้านบาท แต่มีความพร้อม กล่าวคือมีระบบการควบคุม
ภายในระดับ พอใช้ขึ้นไป ให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้ ปีงบประมาณ 2554 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้ทบทวนนโยบายการถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบ บัญชีภาคเอกชนโดยเห็นว่าทุนดำเนิน
งานของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากซึ่งผันแปรได้ง่าย ดังนั้น เพื่อความมั่น คงและมีเสถียรภาพของสหกรณ์ จึงมี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร(สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ) ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ผลการ
จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีขึ้นไปและจัดทำงบการเงินได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี ให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงาน
สอบบัญชีให้ภาคเอกชน นายทะเบียนสหกรณ์จะมีประกาศ รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายภายในวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์เป้าหมาย ดังนี้        
       - เสริมสร้างให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี       
       - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี          
       - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์        
       - ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ฅ
         ในส่วนของสหกรณ์เป้าหมายจะให้ความร่วมมือเพื่อเตรียมมอบหมายการสอบบัญชี
         ให้ภาคเอกชน ดังนี้    
              - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี          
              - จัดทำข้อมูลทางการเงิน การบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เรียบร้อย 
                ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีเพื่อสามารถรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี
                ได้อย่างรวดเร็ว        
              - ศึกษาวิธีการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เมื่อสหกรณ์มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ให้ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนโดยปฏิบัติ ตามคู่มือสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 
ความร่วมมือในการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์
 

     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เตรียมมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556
กลุ่มที่ 1 รายชื่อสหกรณ์ที่ถึงเกณฑ์มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี(ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เตรียมมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556
กลุ่มที่ 2 รายชื่อสหกรณ์ที่เตรียมความพร้อมในการมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ทุนของสหกรณ์ 40 ล้านบาทขึ้นไป)
 
การโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี 
       โดยที่การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีได้ดำเนินการมาเกือบ 20 ปี ผลการ ตรวจสอบบัญชีมีข้อมูลของสหกรณ์บางแห่ง แสดงผลการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและเกิดผลดีต่อสหกรณ์ จึงมี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 โดยสหกรณ์ที่จะโอนกลับให้ ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชีต้องมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้
     1. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต่ำกว่าระดับดีลงมา    
     2. ไม่สามารถนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
     3. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินนอกเหนือจากแบบไม่มีเงื่อนไข 
       ทั้งนี้ นายทะเบียนสหกรณ์จะจัดทำประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เพื่อให้สหกรณ์เตรียมดำเนินการงดการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและขอให้ ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบ บัญชี ซึ่งต้องมีมติโดยที่ประชุมใหญ่ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ที่เตรียมโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ที่โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel