Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
โดย ..... นุจรินทร์ ตรีมงคล .....
         
          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะความจำเป็นต้องพึ่งตนเองมากขึ้น ทำให้ คนวัยทำงานและผู้สูงอายุเริ่มออมเงินในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น
ระดับการออมรวมของประเทศ (GDS – Gros
s Domestic Savings) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น สัดส่วนการออมรวม (GDS) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ากับร้อยละ 34.18 แต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 สัดส่วนการออมรวม (GDS) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีการปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 23.48 (ที่มา : สำนักนโยบายการออมและ การลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
 
         ครั้งก่อนได้แสดงถึงเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557 ว่าเป็นอย่างไร มาครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งแสดงถึงเงินออมของภาคสหกรณ์ไทยในครึ่งปีแรกของปี 2558(ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) รวมถึงแนวโน้มเงินออมของภาคสหกรณ์ไทย

          ภาคสหกรณ์ไทย ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภท (รวมชุมนุมสหกรณ์) และกลุ่มเกษตรกร

          สมาชิกภาคสหกรณ์ไทย หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

          ไตรมาส (quarter) เป็นช่วงระยะเวลาสามเดือน ซึ่งแบ่งช่วงเวลา หนึ่ง ปี ออกเป็น สี่ ไตรมาส ในเชิงธุรกิจการพิจารณาผลประกอบการนิยมใช้ช่วงเวลาไตรมาสสำหรับการประเมินผล

          - ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 
          - ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 
          - ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน
          - ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

          ภาคสหกรณ์ไทย มีสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมข้อมูลได้ ไตรมาส 1 ( 31 มี.ค. 2558 ) จำนวน 11,110 แห่ง และไตรมาส 2 ( 30 มิ.ย. 2558 ) จำนวน 11,125 แห่ง มีจำนวนสมาชิกไตรมาส 1 ( 31 มี.ค. 2558 ) จำนวน 12.35 ล้านคน / แห่ง และไตรมาส 2 ( 30 มิ.ย. 2558 ) จำนวน 12.42 ล้านคน / แห่ง


         
          เงินออมภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 2 ( 30 มิ.ย. 2558 ) เป็นจำนวนเงิน 1.62 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อสมาชิก เท่ากับ 130,719.55 บาท ส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป็นจำนวนเงิน 1.51 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.25 ของเงินออมรวมภาคสหกรณ์ไทย ไตรมาส 2 รองลงมาได้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร เป็นจำนวนเงิน 1.09 แสนล้านบาท และกลุ่มเกษตรกร เป็นจำนวนเงิน 1,024.33 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินออม มากที่สุด เป็นจำนวนเงิน 1.46 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของเงินออมรวมภาคสหกรณ์ไทย ไตรมาส 2

          แนวโน้มเงินออมรวม และเงินออมต่อสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทยในภาพรวม ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ถึงไตรมาส 2 ปี 2558 (6 ไตรมาส) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงินออมรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2557 เป็นจำนวนเงิน 1.62 ล้านล้านบาท ในไตรมาส 2/2558 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.31 ต่อไตรมาส และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 118,592.70 บาท ในไตรมาส 1/2557 เป็นจำนวนเงิน 130,719.55 บาท ในไตรมาส 2/2558 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.46 ต่อไตรมาส เมื่อพิจารณาจากแนวโน้ม 6 ไตรมาสที่ผ่านมา คาดว่าเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ไตรมาส 3 ปี 2558 น่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

          หลักปรัชญาพอเพียงมีข้อหนึ่ง กล่าวไว้ว่า พอเพียงในเศรษฐกิจ คือ ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตัดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นออก การออมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับการลงทุน การผลิตของประเทศและการจ้างงาน อีกทั้งเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวแก่ผู้ออมเองด้วย การออมคือการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบแผน แต่ไม่ใช่การตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป ก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน


*****************************
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 15850 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional