Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย 10,038
แห่ง ในปี 2549 คงกล่าวสรุปได้ว่า ธุรกิจประสบผลสำเร็จมีกำไรและผลกำไรขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับ ปี 2548 โดยประกอบธุรกิจหลากหลายด้านทั้งการเงิน ซื้อ-ขาย
และบริการทั่วไป เป็นเงินหมุนเวียนกว่า 8 แสนล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิก
ค่อนข้างมากถึง 9.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นทั้งกำลัง
ผลิตและกำลังซื้อสำคัญ แสดงถึงฐานรากที่แน่นหนาและยาวนานต่อเนื่อง มากว่า 90 ปี
สถานะทางการเงินมั่นคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 793,166 ล้านบาท
และมีหนี้ภายนอกเพียงร้อยละ 25.45 ของทุนสหกรณ์ จึงอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลสรุปโดยรวมมีดังนี้
แหล่งทุน : พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินทุนภายใน ร้อยละ 79.95 อีกร้อยละ
20.05 เป็นทุนจากภายนอก โดยทุนภายในมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 ในขณะที่ทุน
จากภายนอกขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ร้อยละ 28.54
การลงทุน : ส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อมากที่สุด ร้อยละ 82.56 ซึ่งการลงทุน
โดยรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการให้
้ เงินกู้ยืม (สินเชื่อ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 11.12
ในปี 2549 ดำเนินธุรกิจให้บริการ 5 ด้าน คือรับฝากเงิน ให้เงินกู้ยืม จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย รวบรวมพืชผลผลิต และให้บริการทั่วไป
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 880,975 ล้านบาท
ต่อปี หรือ 73,414 ล้านบาทต่อเดือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ปี 2548 ร้อยละ 8.46 พบว่า
ให้บริการด้านให้เงินกู้ยืมมากที่สุด ร้อยละ 68.35 ของธุรกิจมวลรวมทั้งสิ้น โดยพบว่า
ปริมาณการให้เงินกู้ยืมมากกว่าการรับฝากเงินถึง 3.08 เท่า ในขณะที่การจัดหาสินค้ามา
จำหน่าย (ธุรกิจขาย) น้อยกว่าการรวบรวมพืชผลผลิต (ธุรกิจซื้อ) 0.87 เท่า

ปี 2549 ผลการดำเนินงานโดยรวมถือว่าประสบผลสำเร็จ มีกำไรมากกว่าขาดทุน
2.5 เท่า ผลกำไรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 8.63 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่ม
กำไรมีจำนวนลดลง ร้อยละ 2.89 ในขณะที่กลุ่มขาดทุนจำนวนลดลงเช่นกัน แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.47 โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ขยายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 80.18
ส่งผลให้กำไรต่อรายได้ลดลงร้อยละ 19.82


หนี้ภายนอก
ปี 2549 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีหนี้จากภายนอกรวมทั้งสิ้น 103,119
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.83 เมื่อเทียบกับปี 2548 โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ ได้แก่
ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ ร้อยละ 49.19 รองลงมา ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 22.48 ซึ่งมี
ี การขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.3 เท่า ในขณะที่ทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ร้อยละ 9.58 โดยที่อัตราหนี้ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ขยายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.95
หนี้และเงินฝากสมาชิก
ปี 2549 สมาชิกมีหนี้เงินกู้ยืมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 11.28
แต่เงินฝากมีอัตราลดลง ร้อยละ 2.15 และอัตราของหนี้มากกว่าเงินฝาก 2.99 เท่า อีกทั้ง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ในอัตรา 0.36 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า หนี้เงินกู้ยืมส่วนใหญ่
เป็นหนี้ระยะยาว ในขณะที่เงินฝากทั้งหมดมีระยะฝากสั้นไม่เกิน 1 ปี

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 8379 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional