Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)


1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) 
2. รายละเอียดของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3. แบบแสดงความจำนงเพื่อสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล 
4. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional