Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
โดย ... นุจรินทร์ ตรีมงคล
             
            อ้อย นับว่าเป็นพืชพลังงานอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำตาลทราย น้ำอ้อยพร้อมดื่มกากน้ำตาลสามารถผลิตเป็น
 
กระดาษ หรือไม้สำหรับ ทำเฟอร์นิเจอร์ อ้อยมีอยู่ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ทั้งนี้ เพราะสภาพอากาศภาคใต้ไม่เหมาะแก่การปลูกอ้อย กล่าวคือ มีฝนตกชุก และมีอากาศร้อนตลอดปี ซึ่งสภาพดังกล่าวทำให้อ้อยไม่หวาน เดือนที่เหมาะสมในการ ปลูกอ้อย คือเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี
 
          สถานการณ์การผลิตอ้อยของไทยในปีการผลิต 2556/57 แม้ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่กลับมีแนวโน้มลดลง
 
 
           ราคาน้ำตาลโลก ขณะนี้ถือว่า ต่ำมาก อาจจะกระทบต่อฐานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในการเป็นเครื่องมือรัฐที่จะดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 58/59 ให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และสิ่งที่น่ากังวล คือ ชาวนาหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกอ้อยแทน ทำให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้น แต่ราคาอ้อยมีแนวโน้มจะตกต่ำ ส่งผลให้ราคาอ้อยในประเทศต่ำลงด้วย      

      การรวบรวมผลผลิต หมายถึง ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการที่สหกรณ์ทำการรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกและบุคคลทั่วไปนำมาขายหรือแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายต่อให้ได้ราคาดี รักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและเป็นกลไกในการต่อรองเจรจาทางธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยังหมายถึงการขายผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปอีกด้วย
           
           ปี 2557 มีมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 421.46 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 36 แห่ง การรวบรวมผลผลิตอ้อยมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนเงิน 324.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76.88% ของมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น โดยจังหวัดขอนแก่น มีมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยมากที่สุด เป็นจำนวนเงิน 239.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56.81% ของมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น
           
            ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2557) การรวบรวมผลผลิตอ้อยผ่านเครือข่ายสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร มีการลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันทุกๆ ปี ดังนี้ ปี 2554 ลดลง 13.33% ส่วนปี 2555 เพิ่มขึ้น 34.62 แต่ ปี 2556 ลดลง 11.43%  และปี 2557 เพิ่มขึ้น 16.13%  ส่วนมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นจาก 174 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 421 ล้านบาท ในปี 2557
 
           มูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2557 ขยายตัวจากปี 2556 เท่ากับ 26.43% หากพิจารณาภาพรวมในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 –2557) จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตอ้อย และมูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น "เนื่องจากอ้อย เป็นสินค้าจำเป็นต่อการผลิตน้ำตาลทรายและเป็นพืชพลังงานทดแทนที่ตลาดต้องการ และได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอน ซึ่งให้ผลผลิตต่ำ มาปลูกอ้อยโรงงานทดแทน”จึงคาดว่าในปี 2558 มูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 27.35%”
           "This owes to sugar cane being a crucial material in producing sugar, and also an alternative energy crop in high demand, compounded by the government encouraging farmers to switch from growing rice on uplands to industrial sugar cane.”
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 22929 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional