Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

           โดย วัลดี แก้วพรหม

 
               ธุรกิจของสหกรณ์เป็นธุรกิจภาคประชาชนโดยแท้จริงเกิดขึ้นจากสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก เป็น   ระบบพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันในหมู่คณะ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีหน้าที่สำคัญทางบริหารการเงินอีกประการหนึ่ง คือ การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อคืนสู่สมาชิกอย่างเป็นธรรม ตามกรอบหลักในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย คือ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสำรอง และทุนสะสมอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ซึ่งจะนำไปแบ่งกันมิได้ จะกันไว้เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก อีกส่วนเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่เหลือค่อยจัดสรรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผล/เฉลี่ยคืนและโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
               ในปี 2556 สหกรณ์ไทย (การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน) ที่ได้รับการสอบบัญชีประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 5,386 สหกรณ์ เป็นเงินกำไรสุทธิทั้งสิ้น 62,076.60 ล้านบาท ในจำนวนนี้ พบว่า สหกรณ์ที่ผ่านการรับรองงบการเงินจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ พร้อมทั้งรายงานให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบแล้วจำนวน 2,010 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของจำนวนสหกรณ์ที่มีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 51,725.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น โดยจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนสำรอง ทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับร้อยละ 17.23 ส่วนที่สอง คืนสมาชิก ประกอบด้วย
 
 
 
 
 
 
               เงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของธุรกิจร้อยละ 80.52 ส่วนที่สาม ของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ คือ โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 2.42 ส่วนที่สี่ เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 0.03 ซึ่งรายละเอียดจำแนกตามประเภทรายสหกรณ์ ได้ดังนี้
 
สหกรณ์การเกษตร
 
               สหกรณ์การเกษตรมีกำไรทั้งสิ้นรวม 2,704 สหกรณ์ เป็นเงิน 5,450.83 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 711 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,949.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.76 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 36.55 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 56.19 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 7.02 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.24 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว
 
สหกรณ์ประมง
 
               สหกรณ์ประมงมีกำไรทั้งสิ้นรวม 49 สหกรณ์ เป็นเงิน 35.52 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 18 สหกรณ์ เป็นเงิน 26.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 40.40 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 54.68 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 4.52 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว
 
สหกรณ์นิคม
 
               สหกรณ์นิคมมีกำไรทั้งสิ้นรวม 64 สหกรณ์ เป็นเงิน 266.02 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 17 สหกรณ์ เป็นเงิน 104.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.21 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 43.03 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 49.01 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ ร้อยละ 7.82 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.14 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว
 
สหกรณ์ร้านค้า
 
               สหกรณ์ร้านค้ามีกำไรทั้งสิ้นรวม 143 สหกรณ์ เป็นเงิน 232.18 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 56 สหกรณ์ เป็นเงิน 151.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น ส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 39.53 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 50.35 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 9.80 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.32 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว 
 
สหกรณ์บริการ
 
               สหกรณ์บริการมีกำไรทั้งสิ้นรวม 677 สหกรณ์ เป็นเงิน 496.49 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 207 สหกรณ์ เป็นเงิน 309.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.41 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น48.89 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 6.99 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.37 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
               สหกรณ์ออมทรัพย์มีกำไรทั้งสิ้นรวม 1,299 สหกรณ์ เป็นเงิน 53,952.15 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จจำนวน 810 สหกรณ์ เป็นเงิน 48,418.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็นส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 15.72 ส่วนของสมาชิก ร้อยละ 82.09 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 2.17 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว  
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
               สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีกำไรทั้งสิ้นรวม 450 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,643.41 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้วเสร็จ จำนวน 191 สหกรณ์ เป็นเงิน 766.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น การจัดสรรกำไรสุทธิจำแนกออกเป็น ส่วนของสหกรณ์ร้อยละ 30.46 ส่วนของสมาชิกร้อยละ 66.57 ส่วนของผู้บริหารและจัดการสหกรณ์ร้อยละ 2.74 ส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.23 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นที่จัดสรรแล้ว
 
               อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า สมาชิกมีหลายบทบาทในสหกรณ์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้า ในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ครบทุกบทบาท โดยจะไม่จ่ายเงินปันผลสูงเกินไป และไม่ตั้งดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินไป จนทำให้สมาชิกผู้เป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าได้รับความเดือดร้อนเกินควร  
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 11033 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional