Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นุจรินทร์ ตรีมงคล

          สหกรณ์ออมทรัพย์ "Thrift and Credit cooperative” เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่ง"financial institution” ที่เกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มอาชีพหรืออาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน อาทิ ตำรวจ ทหาร ครู รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เป็นต้น จัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์สถานะเป็นนิติบุคคล การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมและสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็น จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือ "สหกรณ์ข้าราชการจำกัดสินใช้" ตั้งขึ้นเมื่อกันยายน 2492
          การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์) ประจำปี 2556สำหรับสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 รวบรวมประมวลผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ภาพรวมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีจำนวน สหกรณ์ ตามทะเบียนทั้งสิ้น 1,432 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ที่ต้องตรวจสอบจำนวน 1,365 * สหกรณ์ ( * ในจำนวนนี้รวบรวมข้อมูลได้จำนวน 1,334 สหกรณ์ (98%) และไม่พร้อมรับการตรวจสอบ จำนวน 31 สหกรณ์ (2%) ) ส่วนที่เหลือเป็นสหกรณ์ที่ไม่ต้องตรวจสอบจำนวน 67 สหกรณ์ เนื่องจากอยู่ในสถานภาพเลิก/ชำระบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจำนวนสมาชิกโดยรวมทั้งประเทศกว่า 2.87 ล้านคน คิดเป็น 4.42% ของประชากรทั้งประเทศ (ณ มี.ค. 2556 จำนวนประชากรทั้งประเทศ จำนวน 64.9 ล้านคน ที่มา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)
         
          การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.46 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท หรือ 3.08% ธุรกิจที่ดำเนินงานมีมูลค่าสูงสุดได้แก่ ธุรกิจการให้เงินกู้แก่สมาชิก จำนวนเงิน 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 71.97% ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น)
 
        จากภาพรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 ร้อยละ 71.97 หรือ 3 ใน 4 มาจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนั้นสหกรณ์ควรติดตามลูกหนี้ให้ชำระหนี้เป็นไปตามสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพอันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์
 

                   ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 ส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จมีผลกำไร จำนวน 1,299 สหกรณ์ คิดเป็น 97.38 ของจำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมได้ (1,334 สหกรณ์)ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์  ปี 2556 มีรายได้รวม 96,510.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 42,611.33 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกำไรสุทธิ 53,898.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 6,139.09 ล้านบาท หรือ 12.85%

                จากภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 มีการเติบโตขึ้นจากปี 2555

 

 

 

 

         

             ฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2556 มีสินทรัพย์ หรือ หนี้สินและทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2.3 แสนล้านบาท หรือ 15.39%

         จากภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556

        -  สินทรัพย์ ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้สมาชิกกู้ ระยะยาว จำนวนเงิน 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น

           72.26% หรือ 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น

        -  หนี้สิน ส่วนใหญ่มาจากหนี้สินหมุนเวียน จำนวนเงิน 8.03 แสนล้านบาท คิดเป็น 47.36%

           (หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ มาจากเงินรับฝากจากสมาชิก   =  5 แสนล้านบาท )

        -  ทุน จำนวนเงิน 7.95 แสนล้านบาท คิดเป็น 46.89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          ประสิทธิภาพการบริหาร งานของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่งเป็น

        1.  สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) พิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าอัตราส่วนมีค่าสูงแสดงว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และ สินค้าคงเหลือ มากกว่า หนี้ระยะสั้น ทำให้สภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก

            ปี 2556 ถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่คำนวณได้ เท่ากับ 0.36 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ไม่ดีนัก แต่ถ้าพิจารณาหนี้สินหมุนเวียนจริง ซึ่งไม่รวมเงินรับฝากจากสมาชิก จะทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ   0.99 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น  

        2.  ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) พิจารณาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)= กำไรสุทธิ (Net Profit) /รายได้ (Revenue) อัตราส่วนนี้ใช้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ในการทำกำไร ถ้าอัตราส่วนมีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการทำกำไรได้ดี

            ปี 2556 อัตรากำไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ เท่ากับ 65.29% แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลกำไรอยู่ในเกณฑ์   ดี  เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 6.20%

        3.  ความสามารถในการบริหารจัดการ / คุณภาพสินทรัพย์ (Efficiency Ratio) พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return of Assets - ROA) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ ในการดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อย เพียงใด ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

            ปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เท่ากับ   3.40% แสดงว่า สหกรณ์มีความสามารถในการใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อก่อให้เกิดกำไร

        4.  วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Leverage Ratio or Financial Ratio) พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ หรือ ทุนของสหกรณ์ (Equity) อัตราส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนน้อยกว่าหนี้สิน กิจการต้องกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ

            ปี 2556 ถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่คำนวณได้ เท่ากับ 1.13 เท่า แสดงว่าทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ แต่ถ้าพิจารณาหนี้สินรวมจริง ซึ่งไม่รวมเงินรับฝากจากสมาชิก จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.50 เท่า แสดงว่าในภาพรวมทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงเพียงพอต่อหนี้สินรวม ซึ่งเงินรับฝากจากสมาชิกในรอบ 5 ปี (2552 – 2556)เพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมา เพื่อชำระหนี้ และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกในการนำเงินมาฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์

            จากภาพรวม ประสิทธิภาพ การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทั้ง     4 ข้อ แสดงให้เห็นว่า ด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่อง อยู่ในเกณฑ์ดี และทุนของสหกรณ์เพียงพอใน การชำระหนี้ ได้ และด้านการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถบริหารกิจการให้มีกำไรได้เป็น อย่างดี

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบถือว่าอยู่ในระดับดี  แม้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ   แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รุนแรงแต่อย่างใด   อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังคงเป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ  เพื่อความอยู่รอด ฉะนั้นไม่ควรละทิ้งหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  และที่สำคัญต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการ  เพื่อให้สหกรณ์เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจัดทำงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง การได้มา และใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของเงิน กระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และ กระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงิน และนำมาพิจารณากำหนดหลักการในการบริหารสหกรณ์ต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 16443 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
25%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional