Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โดย สุกัญญา มูลกลาง

          ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาที่เริ่มสะสมเรื่อยมาตั้งแต่เผชิญปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งวุ่นวายของบ้านเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการส่งออกอันเป็นรายได้หลักของประเทศ แม้ว่ารัฐบาล ที่ผ่านมาพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก และโครงการรับจำนำข้าว ก็ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ สะท้อนได้จากเมื่อโครงการประชานิยมหมดอายุลง กำลังซื้อภายในประเทศหดตัวลง ขณะที่ระดับหนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลง หลังจากที่เร่งขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้า ซึ่งสร้างความอ่อนแออีกด้านหนึ่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย
          สำหรับเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร แม้ว่าที่ผ่านมา สมาชิกเกษตรกร จะประสบปัญหาด้านราคาสินค้าพืชผลผลิตที่ผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ที่จ่ายเงินให้ล่าช้า ก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจสหกรณ์การเกษตรเท่าใดนัก ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง มีมาตรการไม่ให้สมาชิกสหกรณ์มีการสร้างหนี้สินมากเกินไปจนเกิดความไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพ อีกทั้งมีมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติได้ โดยการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ (CFSAWS:ss) วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ราบลื่น
จากตารางเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร พบว่า สวนใหญ่สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน ร้อยละ 34.82 รองลงมาระดับมั่นคงดี ร้อยละ 21.97 ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 20.26 ระดับมั่นคงดีมาก ร้อยละ 6.06 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 3.59 และมีระดับ ต้องแก้ไขเร่งด่วน ร้อยละ 13.30 จะเห็นว่าสหกรณ์ที่มีเสถียรภาพอยู่ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน และระดับมั่นคงดี-ดีมาก เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่-ใหญ่มาก และขนาดกลาง ดังนั้น สรุปได้ว่าสถาบันสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่ยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางการเงินดีพอที่จะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม เมื่อมองย้อนภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตร รอบปี 2556 ตลอดจนผลการวิเคราะห์ด้านการเงินของสหกรณ์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าสหกรณ์ประสบความสำเร็จมีกำไรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.16 ซึ่งสอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในรอบปี 2556 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ จำนวน 3,481 สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,449,261 คน และดำเนินงานด้วยเงินทุนรวม 189,416.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13.79 พบว่าเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ ได้ลงทุนอยู่ในลูกหนี้ถึงร้อยละ 64.98
สหกรณ์มีธุรกิจลงทุน 5 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 306,672.20 ล้านบาท ขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.62 ธุรกิจการรวบรวม/แปรรูปผลผลิตมีมูลค่าสูงที่สุด 92,196.63 ล้านบาท (เฉลี่ยเดือนละ 7,683.05 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.95 ขณะที่ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด ร้อยละ 16.45 มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 178,283.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 173,482.42 ล้านบาท แม้ว่าจะมีอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเกินครึ่ง ร้อยละ 55.17 แต่ก็ยังมีกำไรสุทธิจำนวน 4,801.39 ล้านบาท ขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.16 สำหรับการเติบโตของทุนสำรองขยายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.19 ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อคงสถานภาพที่ดีของสหกรณ์ต่อไป คงพอกล่าวสรุปได้ว่าระบบสหกรณ์ค่อนข้างมีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและมั่นคง พอที่จะเป็นแหล่งพึ่งพิงทางหนึ่งของสมาชิกเกษตรกรทั้งด้านเงินทุน สินค้าเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค สามารถยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 8040 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional