Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โดย.....เพยาว์ กิมปฐม

          คราวก่อนเราได้พูดถึงตัวเลขหนี้ครัวเรือนของภาคสหกรณ์ไทยกันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูตัวเลขเงินออมของครัวเรือนสหกรณ์ไทยกันบ้างว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร การออมเป็นประเด็นสำคัญทางการเงินอีกประเด็นหนึ่งของครัวเรือนไทย ประเทศไทยมีอัตราการออมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 31.1 ของรายได้ของประเทศที่วัดโดยจีดีพี ถือเป็นระดับกลางๆในกลุ่มอาเซียน คือ สูงกว่า ฟิลิปปินส์ พม่า สปป.ลาว และกัมพูชา แต่ยังต่ำกว่า มาเลเชีย สิงคโปร์ และบรูไน
          สำหรับการออมเงินของครัวเรือนภาคสหกรณ์ จากข้อมูลรวบรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2556 สหกรณ์ทุกประเภทจำนวน 6,593 แห่ง มีสมาชิกรวมทั้งประเทศ 11.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.75 ของประชากรไทยทั่วประเทศ (ประมาณ 64.2 ล้านคน) แยกเป็นสมาชิกครัวเรือนสหกรณ์ในภาคเกษตร 6.7 ล้านคน(59%) และสมาชิกครัวเรือนสหกรณ์นอกภาคเกษตร 4.7 ล้านคน(41%) ในปี 2556 ครัวเรือนภาคสหกรณ์มีเงินออมรวมทั้งสิ้น 1.29 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.59 สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยที่ขยายตัวร้อยละ 9.37 โดยคิดเป็นสัดส่วน 9.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ประกอบด้วยเงินฝาก 5.61 แสนล้านบาท ตกเฉลี่ยออมเดือนละ 4.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเฉลี่ย 4,098.02 บาทต่อคนต่อเดือน และ หุ้น 7.35 แสนล้านบาท ตกเฉลี่ยเดือนละ 6.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเฉลี่ย 5,368.91 บาทต่อคนต่อเดือน

         หากพิจารณาแยกตามโซนพื้นที่ พบว่า ครัวเรือนของสหกรณ์ในภาคกลางมีเงินออมมากสุด 8.1 แสนล้านบาท(63.18%) รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.9 แสนล้านบาท (14.69%) ภาคเหนือ 1.6 แสนล้านบาท (12.87%) และ ภาคใต้ 1.2 แสนล้านบาท (9.26%) ตามลำดับ โดยครัวเรือนภาคกลางเฉลี่ยออมเงินตกเฉลี่ย 17,045.33 บาทต่อคนต่อเดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,339.59 บาทต่อคนต่อเดือน ภาคเหนือ 5,737.18 บาทต่อคนต่อเดือน และภาคใต้ 7,540.09 บาทต่อคนต่อเดือน แลหลังทิศทางแนวโน้มการออมครัวเรือนสหกรณ์ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2552-2556) เป็นบวกเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 8.1 แสนล้านบาทในปี 2552 เป็น 1.2 ล้านล้านบาท ในปี 2556 หากดูอัตราการขยายตัวมีค่าเฉลี่ยในช่วงระหว่างปี2552-2556 ที่ประมาณร้อยละ 12.34 ต่อปี โดยค่าเฉลี่ยการออมของครัวเรือนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดประมาณร้อยละ 23.39 ต่อปี ขณะที่ครัวเรือนสหกรณ์ร้านค้ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่ำสุดที่ร้อยละ 4.53 ต่อปี ส่วนหนึ่งน่าที่จะสะท้อนถึงการที่ผู้บริโภคมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้เป็นไปได้ว่า สัดส่วนของการพึ่งพิงไว้ใจออมเงินต่อสถาบันสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหากยืนยันได้จริงตามข้อมูลสำรวจ ก็น่าจะถือได้ว่า มีการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยได้ส่วนหนึ่ง

          สำหรับแนวโน้มข้างหน้า มองว่า เงินออมครัวเรือนภาคสหกรณ์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-7 % โดยสัดส่วนเงินออมครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทยต่อจีดีพีของไทย อาจจะยังคงขยับขึ้นไปอีกในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ แต่คงจะไม่เพิ่มในอัตราที่เร็วมากนัก นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ สัดส่วนภาระรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือน คงจะเป็นผลจากหลายปัจจัยทั้ง ราคาพืชผล น้ำมัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีหลายด้านหลายมุมทั้งในแง่บวกและแง่ที่ควรเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไป รวมถึงศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทุกฝ่ายต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น รู้จักเก็บออม เพื่อการลงทุนในอนาคต และเพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดวิกฤติ

 
&&&&&&&&&&&&&&&&
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 9083 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional