Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ร้อยเรียงโดย.....วัลดี แก้วพรหม
         
           กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ขอเข้าสู่บทความฉบับแรกของ ปีงบประมาณ 2557 โดยการรวบรวมบทความตามสถานการณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
ตุลาคม 2555 "ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 3/2555”
          เริ่มต้นปีงบประมาณ 2556 ตรงกับช่วงไตรมาสที่ 3/2555 ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทย พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน โดยมีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 10,790 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 จากไตรมาสที่ 2 มีสมาชิกรวม 11.73 ล้านคน และทุนดำเนินงานเท่ากับ 1.76 ล้านล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.56 จากไตรมาสที่ 2 ในขณะที่มูลค่าธุรกิจรวม 2.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 จากไตรมาสที่ 2 และผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิรวม 0.06 ล้านล้านบาท
พฤศจิกายน 2555 ชี้ข้าวสหกรณ์ ทิศทางปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”
          จากการรวบรวมข้อมูลสหกรณ์ทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 588 แห่ง มีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวม 4.64 ล้านคน มีมูลค่าการรวบรวมผลผลิตข้าวได้ 11,452 ล้านบาท หรือปริมาณ 7.6 แสนตัน เป็นมูลค่าที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.08 อย่างไรก็ตามคาดว่าทิศทางปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 15,128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.10
ธันวาคม 2555 "ซี เอฟ ซอ และ ซีวา นวัตกรรมนำหน้าพัฒนาสหกรณ์”
         เครื่องมือทางการเงิน (ซี เอฟ ซอ และซีวา) ของสหกรณ์ คือ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (CFSAWS : ซี เอฟ ซอ) และระบบตรวจสอบมูลค่าองค์กรและสังคมของสหกรณ์ (SEVA : ซีวา) เพียงปลายนิ้วสัมผัสนำข้อมูลทางการเงินลงในโปรแกรมสำเร็จรูประบบเตือนภัยทางการเงิน และระบบตรวจสอบมูลค่าเพิ่มองค์กรและสังคมของสหกรณ์ ประหยัดเวลาภายใน 1 นาที และการประมวลผลที่แม่นตรง ก็จะส่งผลให้ได้สารสนเทศทางการเงินที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ให้คอยเฝ้าระวัง และเตือนภัยทางการเงิน ให้เห็นจุดวิกฤตเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วต่อไป
มกราคม 2556 "วิกฤตราคายางพารา สหกรณ์ผู้ปลูกยางต้องปรับตัวอย่างไร”
          ปี 2555 แม้ราคายางพาราจะตกต่ำ ในการรวบรวมธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ยังมีแนวโน้มที่ดีและขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันทุกปี จะเห็นได้จากการรวบรวมผลผลิตยางพาราผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 504 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 1.37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.64 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประทศ มีมูลค่าการรวบรวมยางพารา 87,173.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 15.98 อย่างไรก็ตามสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ราคายาง รวมทั้งนโยบายและแก้ปัญหาราคายางของภาครัฐ
กุมภาพันธ์ 2556 "สหกรณ์ออมทรัพย์สร้างวินัยทางการเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิก”
          สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเสมือนสถาบันการเงินที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน และการออมอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโดยสะสมทุกเดือนเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้นการออมเงินในสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเจตนาในการปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกได้เก็บออมกับสหกรณ์ เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทางหนึ่ง
มีนาคม 2556 "ธุรกิจสหกรณ์ไทยเพิ่มมูลค่าการเติบโตเศรษฐกิจชาติ”
 
          มองธุรกิจสหกรณ์ไทยในปัจจุบันการบริหารงานค่อนข้างมีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจและสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และในปี 2555 สหกรณ์ทุกประเภท มีจำนวนทั้งสิ้น 6,432 แห่ง มีสมาชิกรวม 10,878,108 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 2.16 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 สร้างมูลค่าธุรกิจรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ไทยทุกประเภทให้ประจักษ์

เมษายน 2556 "สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing loan : NPL ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2555”
          ในปี 2555 ธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงสุดได้แก่การให้สินเชื่อแก่สมาชิก จำนวน 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งระบบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.09 ในจำนวนนี้มีสินเชื่อด้อยคุณภาพไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดหรือ NPL จำนวน 29,878.57 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 25,884.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.43 ซึ่งสัดส่วนของ NPL ต่อการให้สินเชื่อรวม คิดเป็นร้อยละ 2.29 ภาพรวมของสถาบันเกษตรกร ในรอบ 3 ปี แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นปัญหาร้ายแรง
 
พฤษภาคม 2556 "สหกรณ์การเกษตร......ภัยแล้งกระทบต่อธุรกิจหรือไม่”
          ภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรทั้งสิ้น 3,727 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมจำนวน 6,316,000 คน พบว่าภายใต้การบริหารเงินทุนดำเนินงาน 178,562.22 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจรวม 318,727.96 ล้านบาท โดยธุรกิจการรวบรวมผลิตผลมีปริมาณสูงสุด จำนวน 97,757.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.67 สะท้อนภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหกรณ์การเกษตรทั้งระบบ ว่าภัยแล้งยังไม่มีผลกระทบมากนักในทุกพื้นที่ และสหกรณ์มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้ค่อนข้างดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและมีผลกำไรที่ดีในทุกพื้นที่เช่นกัน
 
มิถุนายน 2556 "มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย”
          ผลจากการทดสอบค่าทางสถิติของสหกรณ์ประมงพอสรุปได้ว่า ตัวแปรมิติทางการเงินที่มีผลต่อความผันแปรของหนี้สินสหกรณ์ประมง คืออัตราการเติบโตของทุนสำรอง โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ถ้าค่าของตัวแปรอัตราการเติบโตของทุนสำรอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 จะทำให้หนี้สินของสหกรณ์ลดลง 303,510.87 บาท อาจเป็นเพราะว่า สหกรณ์ประมงบางสหกรณ์ มีการกันเงินทุนสำรองไว้มาก ในขณะที่ยังมีบางสหกรณ์มีการกันทุนสำรองไว้น้อยเกินไป
 
กรกฎาคม 2556 "อิทธิพลทางการเงินที่มีผลต่อทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์นิคมในประเทศไทย”
          สหกรณ์นิคม ในรอบปีบัญชี 2555 มีจำนวน 84 สหกรณ์ พบว่า ตัวแปรอิทธิพลทางการเงิน ที่มีผลต่อทุนเรือนหุ้นต่อสหกรณ์นิคม มากที่สุดคือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เนื่องจากมีค่าน้ำหนักอิทธิพลมากที่สุด เท่ากับ 311,443.51) รองลงมาได้แก่ อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน กำไรต่อสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก สินทรัพย์ต่อสหกรณ์ ทุนของสหกรณ์ต่อสหกรณ์ ตามลำดับ
สิงหาคม 2556 "การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ร้านค้าแนวโน้มทำรายได้ให้ประเทศรับเออีซี”
 
         การเติบโตทางเศรษฐกิจ ครึ่งแรกปี 2556 ของสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศ พบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งเงินทุน ธุรกิจและรายได้ จากเงินทุนดำเนินงาน 3,261.12 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 44.64 บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.54 สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.51 และในปีหน้า 2557 คาดว่าสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศน่าจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24
 
         
กันยายน 2556 "หนี้ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทย”
 
          ครึ่งแรกปี 2556 ช่วงไตรมาส 2/2556 พบว่า ภาคสหกรณ์มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มเป็น 1.21 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.91 เมื่อเทียบจากปี 2555 โดยในภาคการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90 สูงกว่านอกภาคเกษตรมีอัตราขยายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6.58 ทิศทางแนวโน้มปีหน้า มองว่า หนี้ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-6 %
           ท้ายนี้ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านคงได้รับ เนื้อหา สาระที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และอย่าลืมติดตามกันต่อไปในปีหน้า       
                                                                       ขอขอบคุณ
                                                                                               กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 6057 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
50%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional