Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

 

***************

          กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ขอเปิดปฐมฤกษ์บทความฉบับแรกของ ปีงบประมาณ 2556 ด้วยการรวบรวมบทความตามสถานการณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
        
          ตุลาคม 2554 เป็นเรื่องตามสถานการณ์ขณะนั้นคือ "น้ำท่วมหรือจะสู่น้ำใจ สหกรณ์ไทยรอดได้ ถ้าเราช่วยกัน” จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 150,981 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ด้วยประมาณร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 1.35 แสนราย ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนค่าดอกเบี้ยชดเชยเงินกู้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครั้งนั้น
            พฤศจิกายน 2554 "ทำนายกำไรได้ด้วยสถิติ”เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรนั่นคือ ผลกำไร และสิ่งที่จะทำนายผลกำไรได้นั้นต้องอาศัยหลักสถิติเข้าช่วย สำหรับสหกรณ์ได้ทดสอบทางสถิติโดยจำแนกออกเป็น 7 ประเภทสหกรณ์ และ 1 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งผลการทดสอบทางสถิติสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรที่ผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิมากที่สุดคือ จำนวนสมาชิก รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย
          ธันวาคม 2554 "ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 3/2554” จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 10,893 แห่ง สมาชิก 11.45 ล้านคน พบว่าดำเนินงานด้วยทุนทั้งสิ้น 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 มีปริมาณธุรกิจรวมเท่ากับ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 และผลกำไรสุทธิ 4.93 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 จากไตรมาสที่ 2/2554
          มกราคม 2555 วิเคราะห์ต่อเนื่อง"ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2554” จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 10,596 แห่ง สมาชิก 11.37 ล้านคน ดำเนินงานด้วยทุนทั้งสิ้น 1.542 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 มีปริมาณธุรกิจรวมเท่ากับ 1.715 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 และผลกำไรสุทธิ 5.004 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 จากไตรมาสที่ 3/2554
          กุมภาพันธ์ 2555 "สหกรณ์ก้าวไกล สร้างมูลค่า 16.26 % สร้างกำไร 5 หมื่นล้านบาท” เป็นการพยากรณ์ว่าในปี 2555 เศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ไทยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสหกรณ์ภาคการเกษตร ธุรกิจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.03 คิดเป็นมูลค่า 1.98 ล้านล้านบาท ส่วนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 16.71 มีมูลค่าเท่ากับ 1.65 ล้านล้านบาท   
          มีนาคม 2555 เป็นการกล่าวถึง "สหกรณ์ร้านค้าปี 2554” ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง จำนวนสมาชิก 725,425 คน ดำเนินงานด้วยทุนดำเนินงานจำนวน 2,436.02 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจมีมูลค่าทั้งสิ้น 6,048.19 ล้านบาท ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ 165.83 ล้านบาท พบว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าในรอบปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการเติบโตทั้งสินทรัพย์และรายได้ รวมทั้งมีสภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ และความสามารถในการทำกำไรซึ่งล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกัน
          เมษายน 2555 "หนี้สิน ของสมาชิกครูในระบบสหกรณ์” สมาชิกในกลุ่มอาชีพครู เป็นกลุ่มอาชีพที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้กระแสการบริโภคนิยมที่ต้องการเป็นผู้ถูกมองว่าเป็นคนมีระดับ ทั้งที่ปัจจุบันบางรายมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย
          อีกบทความหนึ่ง "สับปะรดราคาตกต่ำ... สหกรณ์ช่วยนำพาพ้นวิกฤต” จากข่าว ปิดถนนประท้วงสับปะรดราคาตกต่ำ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกมามากเกินความต้องการในท้องตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ควรมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเพื่อใช้เป็นช่องทางระบายผลผลิต ในระยะแรกรัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก กิจกรรมแสดงสินค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง
         พฤษภาคม 2555 "สถานการณ์และแนวโน้มยางพาราดี ส่งผลอย่างไรต่อสหกรณ์การเกษตร” ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย จากสถานการณ์ในปี 2554 และแนวโน้มในปี 2555 มีทิศทางที่ดีขึ้น จึงส่งผลดีต่อเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น ในที่สุดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น รวมถึงสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลให้สหกรณ์ดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง
         มิถุนายน 2555 "สถานการณ์การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2554” จำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 6,340 แห่ง สมาชิก 10,722,827 คน มีทุนดำเนินงาน 1.48 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 1.61 ล้านล้านบาท ผลการดำเนินงานมีผลกำไรมากกว่าขาดทุน 52.92 เท่า แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยปี 2554 มีศักยภาพสร้างรายได้และมีกำไรในทุกภาคส่วน
         กรกฏาคม 2555 "ดัชนี (ความเชื่อมั่น) นี่นี้ใครครอง” เป็นการกล่าวถึงดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์แห่งชาติ โดยให้สหกรณ์ชั้นนำกว่า 200 แห่ง กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หลังจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละออกมาเป็นดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสหกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
         สิงหาคม 2555 "ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2555” จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 10,416 แห่ง มีสมาชิก 11.65 ล้านคน ทุนดำเนินงาน 1.77 ล้านล้านบาท มูลค่าธุรกิจรวม 2.21 ล้านล้านบาท ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ 5.55 หมื่นล้านบาท พบว่าภาคสหกรณ์ไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี มีสภาพคล่องทางการเงิน จึงสามารถดำเนินงานต่อไปได้ด้วยดีเป็นปกติ
          กันยายน 2555 ปิดท้ายปีงบประมาณ 2555 ด้วยบทความ "ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรช่วงครึ่งแรกปี 2555” พบว่า ทุนดำเนินงานขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.00 มูลค่าธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.01 สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2554 จากผลประกอบการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรอบ 6 เดือนแรกบวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพยากรณ์ได้ว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอีก 6 เดือนถึงสิ้นปี 2555 จะยังคงสามารถดำเนินงานไปได้ด้วยดี
          กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ขอจบสรุปบทความที่รวบรวมตลอดช่วงปีงบประมาณ 2555 เพียงเท่านี้ แล้วเจอกันกับบทความใหม่ ๆ ในปีงบประมาณ 2556 อย่าลืมติดตามกันนะค่ะ
 
          ขอขอบพระคุณ
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

*********************

จำนวนคนอ่าน 5555 คน จำนวนคนโหวต 10 คน

  จำนวนคนโหวต 10 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
10%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
30%
  ให้ 4 คะแนน
 
40%
  ให้ 5 คะแนน
 
20%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional