Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โดย...เพยาว์   กิมปฐม

     
               ในทุกๆปี กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะออกหนังสือ “ข้อมูล
และอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย (Peer Group)” เป็นเอกสารเพื่อให้บริการใช้เป็นค่าอ้างอิง
เทียบเคียงสถานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาด ประเภท ช่วงเวลา และสถานการณ์เดียวกัน
ให้รู้จักตนเอง โดยมองเห็นภาพของฐานะการเงิน โครงสร้างและจุดอ่อน/จุดแข็งทางการเงินในด้านต่างๆ แต่สำหรับ
ปี2553 นี้ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้ปรับ เปลี่ยนรูปโฉมการให้บริการใหม่ ที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวก
มากขึ้น โดยพัฒนาประยุกต์เป็นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สะดวก รวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค่าอ้างอิง
เทียบเคียงข้อมูล
 
                E-PEER GROUP หรือ อิเล็กทรอนิกส์ PEER GROUP เป็นนวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ
หนึ่งที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้พัฒนาประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ในการนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิงในการ
เทียบเคียงทางการเงินภายในกลุ่มของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดของสมาชิก ทุนดำเนินงาน และมีรายได้
ที่ใกล้เคียงกัน ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกัน ในช่วงเวลา และสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งสามารถเทียบเคียงย้อน
หลังได้ตั้งแต่ปี2550 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของภาวะทางการเงินในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจทางการเงิน และการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 

 
               การใช้งาน E-PEER GROUP สามารถเลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล แยกตามประเภทสหกรณ์ หรือ
ประเภทย่อยของสหกรณ์ เลือกระดับของข้อมูลได้ 3 ระดับ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ต้องการจะ
เทียบเคียงในรุ่นเดียวกัน หรือรุ่นที่โตกว่าก็ได้เพื่อการอัฟเกรดหรือพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น การเทียบเคียงมี 3 ระดับ
คือ ระดับสูงกว่ามาตรฐาน (Above Standard Level) ระดับมาตรฐาน (Standard Level) และ ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน
(Below Standard Level)
 

 
              บทส่งท้าย ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย หรือ E-PEER GROUP เป็น
ดัชนีชี้วัดทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในหลายๆ แง่มุม และด้วยความทันสมัยของ
เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อการนำค่าอ้างอิงเทียบเคียงมาใช้ได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้น หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยิ่งรู้ตนเองได้เร็วเท่าไร และรู้เท่าทันธุรกิจโดยรวม จะสามารถปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของตนได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป และหากท่านใดสนใจอยากทดลอง
ใช้ ขณะนี้ ระบบ E-PEER GROUP พร้อมใช้งานและได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแล้ว( http://statistic.cad.go.th)
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 8138 คน จำนวนคนโหวต 14 คน

  จำนวนคนโหวต 14 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
7%
  ให้ 2 คะแนน
 
7%
  ให้ 3 คะแนน
 
7%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
64%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional