Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรัชนี วิชชุลดา) (19 ส.ค. 2558)
ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง) (19 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ) (17 ส.ค. 2558)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (11 ส.ค. 2558)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (11 ส.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องแจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (7 ส.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (10 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (10 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (8 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (30 มิ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (26 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง คำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ และคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (10 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5 มิ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional