Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับกรม (2 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดศรีสะเกษ (2 ก.พ. 2559)
ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสตูล (2 ก.พ. 2559)
กตส. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี (2 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 (2 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ให้กับ สตส.อุบลราชธานี (2 ก.พ. 2559)
รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซื้อขายยางพารารัฐบาล ณ จังหวัดอำนาจเจริญ (1 ก.พ. 2559)
สตท.8 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 และผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 (1 ก.พ. 2559)
สตส. ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2559 (1 ก.พ. 2559)
สตท. 9 จัดประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 (1 ก.พ. 2559)
รตส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าลำไย (1 ก.พ. 2559)
สตส. แพร่ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง”แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (1 ก.พ. 2559)
สตท.4 ร่วมต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดยโสธร (1 ก.พ. 2559)
สตท. 1 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามโครงการต่างๆ และสหกรณ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2559 (1 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว (1 ก.พ. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 (1 ก.พ. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 ก.พ. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ของสำนักงานสาขา จ.อุบลราชธานี (1 ก.พ. 2559)
สตส.สงขลา จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 ก.พ. 2559)
สตท.4 ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่นระบบ EWP และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 (1 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional