Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” (12 เม.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ณ สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านวังไฮ จำกัด (12 เม.ย. 2559)
สตส.กทม. จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2559 (12 เม.ย. 2559)
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4/2559 (12 เม.ย. 2559)
สตส.สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) (12 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหอยแครงแก่เกษตรกร (11 เม.ย. 2559)
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 (11 เม.ย. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามมอบเงินอุดหนุนตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (11 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (11 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (11 เม.ย. 2559)
สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (11 เม.ย. 2559)
อตส.เป็นประธานการประชุม เรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (11 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (11 เม.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (11 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 (11 เม.ย. 2559)
สตส. มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 (11 เม.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด (11 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ (11 เม.ย. 2559)
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์” (8 เม.ย. 2559)
สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (8 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional