Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2554
ปี 2554
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ จ.ตาก (5 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2554 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สำนักพัฒนาการบัญชีและโครงการฯ นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หน.สตส.ตาก และข้าราชการในสังกัดกรมตรวจฯ เฝ้ารับเสด็จ
สตส.ยะลา พัฒนาศักยภาพครูบัญชี สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (5 ม.ค. 2555)
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดยนางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาจัดอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจฯ (5 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2554 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าพบ นายจักรี สุจริตธรรมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่ออวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2555 (5 ม.ค. 2555)
วันที่ 5 มกราคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555
สตส.แพร่ เปิดคลินิกบัญชี สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กลุ่มสหกรณ์ (5 ม.ค. 2555)
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แพร่ เปิดคลินิกบัญชี ให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการใช้ข้อมูลทางบัญชี
สตส.แพร่ เดินหน้าสร้างความรู้สู่เด็กในถิ่นทุรกันดาร ปลูกฝังเยาวชนรู้จักการออม (5 ม.ค. 2555)
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดยนายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องในสหกรณ์โรงเรียน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ พิจารณาคัดเลือก ผลงานและบุคลากร ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 (4 ม.ค. 2555)
วันที่ 4 มกราคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอำนวยการประกวดผลงานและบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการ ก.พ. (4 ม.ค. 2555)
นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เข้าพบนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. เพื่ออวยพร เนื่องในวันขึ้น ปีใหม่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ (4 ม.ค. 2555)
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้าพบ นายธีระวงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ผอ.สตท.3 พบสหกรณ์ดีๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบันร่วมผลักดันพัฒนางานสหกรณ์ (4 ม.ค. 2555)
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พบ สหกรณ์ดีๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน”
สตท.3 ประชุมคัดเลือกสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ดีเด่น (30 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายมะม่วงล่วงหน้า ปี 2555 หวังเพิ่มช่องทางตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้สหกรณ์ (30 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ธค. 2554 สตส.ฉะเชิงเทรานำโดย นางรัตนา เหตุคุณ หน.สตส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าปี 2555
สตส. สระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ง่ายต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงิน (30 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรเคลื่อนที่ฯ (30 ธ.ค. 2554)
วันที่ 28 ธันวาคม 2554 สตส.พิจิตร นำโดยนางสาวเทวสินี เอกรัตนากุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
สตส.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่ และครูบัญชีต้นแบบ ร่วมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 (30 ธ.ค. 2554)
สตส.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร"เสริมสร้างทักษะครูบัญชี”ให้กับครูบัญชี โดยการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สตส. กำแพงเพชร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หวังประชาชน อยู่ดีกินดี ด้วยการทำบัญชีรับ-จ่าย (30 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 สตส.กำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.พิษณุโลก จัดอบรมประสานความร่วมมือ พัฒนาสหกรณ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน (30 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 สตส.พิษณุโลก นำโดยนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สตส. พิจิตร นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หวังนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชน (30 ธ.ค. 2554)
สตส. จันทบุรี ทำความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ (30 ธ.ค. 2554)
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดยนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสตส.จันทบุรี พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง
สตส. พะเยา ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แนะความรู้ทางบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (30 ธ.ค. 2554)
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นายมานะ โภคินมาศ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional