Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2563)
  อตส. นำหน้ากากผ้ามัสลิน 1,000 ชิ้น แจกจ่ายบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ป้องกันภัยโรคโควิด-19 (03/04/2563)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร จึงได้จัดทำหน้ากากผ้ามัสลิน จำนวน 1,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับบุคลากรกรมตรวจ
  รมช. แถลงมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 (02/04/2563)
  กตส. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2563 (02/04/2563)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
  คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
  คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" (10 พ.ค. 2562)
  Power Point สื่อการสอน กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือการใช้สื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เยาวชน (3 พ.ค. 2562)
  สื่อการสอนบัญชีรายบุคคล (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักและผลไม้ (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเพาะเห็ด (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงปลา (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดทำบัญชี (3 พ.ค. 2562)
  คู่มือการเรียนการสอน บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง (3 พ.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์