Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> ปี 2561
ปี 2561
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น (21 ก.พ. 2563)
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชำระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (24 ต.ค. 2561)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (8 ส.ค. 2561)
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (8 ส.ค. 2561)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional