Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดบันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
หมวดย่อย
   3. การสนับสนุนวิทยากร กรณีหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ดำเนินการจัดอบรม
   4. ข่าวการจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆ
   5. รายชื่อสหกรณ์และรายชื่อผู้ผ่านการอบรม พร้อมภาพการอบรม
   1. แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ที่ กษ 0404/ว 63 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
   2. ระบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   6. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมไปแล้ว (สำหรับ สตส. และ สตท. 1 - 10)
   5_62 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
   บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
   ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
   4_แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
   4_แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   6_กรมส่งเสริมสหกรณ์
   5_63 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional