Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โครงการสำคัญ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการสำคัญ ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการสำคัญ
หมวดย่อย
   โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562
   โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตร ปี 2562
   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราตเปรื่อง(Smart Farmer)ปี 2559
   โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
   โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2562
   แบบกำกับการปฏิบัติงานของครูบัญชี ปี 2559
   โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
   พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562
   ประมวลภาพ
   โครงการย้อนหลัง
   คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
   คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น ปี 2560
   โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น ปี 2561
   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
   โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561
   โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (ZONING BY AGRI-MAP) ปี 2561
   โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
   โครงการส่งเสรืมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน)
   โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น ปี 2562
   โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562
   โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (ZONING BY AGRI-MAP) ปี 2562
   โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562
   โครงการเกษตรอินทรีย์
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
   โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563
   โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2563
   โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional