Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ระเบียบทั่วไป
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดระเบียบทั่วไป ข่าว/บทความทั้งหมด
ระเบียบทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2530
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2541
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional