Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี 2562
ปี 2562
1. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
2. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์ 1,000 - 5,000 ล้านบาท
3. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
4. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นทีมีผู้ช่วยน้อยกว่า 2 ราย
รายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 1,000 - 5,000 ล้านบาท
สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
สำเนาหนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 52 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อง ขอแก้ไขคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 70 ว 71 และ ว 73 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน กรณีสหกรณ์นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 15 และ ว 16 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง ขอแก้ไขคู่มือการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional