Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (1 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ สู่มาตรฐานสากล
สตส.หนองคาย จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558 (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมโครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีฯ (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุม "โครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic working papers : EWP) (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2558 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (30 ก.ย. 2558)
กตส. จัดงานเลี้ยงอำลาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน "ลงทุนด้วยหัวใจ กำไรคือสายสัมพันธ์” เพื่อเลี้ยงอำลานายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สตส.ภูเก็ต จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมฯ "แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (ROAD MAP 59)” (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (ROAD MAP 59)”
สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุม
สตส.พิษณุโลก จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา)ระดับจังหวัด ปี 2558 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (29 ก.ย. 2558)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พะเยา (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สตส.สระบุรี จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สตส.สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หน.สตส.สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
สตส.อุทัยธานี ประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (Road map 59) (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 สตส.อุทัยธานี นำโดย น.ส.พัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดประชุมวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ณ ห้องประชุมสตส.อุทัยธานี
กตส.เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงาน ก.พ.ร. (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
รตส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตท.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สตท.7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบโปรแกรมสินค้า จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ยะลา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558 (25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558
สตท.8 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สตท.2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สตท.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional